Skip to main content

Besøksforbud

Besøksforbud brukes for å forebygge vold og trusler. Dette skjer ved å nekte en person å oppholde seg nær eller kontakte en annen person.

Påtalemyndigheten (politiet) kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person vil:

  • begå en straffbar handling
  • forfølge en annen person
  • på annet vis krenke en annens fred

Det trenger dermed ikke å foreligge dom før en person ilegges besøksforbud, men den som er ilagt et besøksforbud kan be om at retten overprøver politiets beslutning om besøksforbud.

Et besøksforbud gjelder for en bestemt tidsperiode, maksimalt for ett år av gangen.

Kravene for at en person skal få besøksforbud i eget hjem er strengere enn et «vanlig» besøksforbud, og et slikt forbud kan vare i maksimalt tre måneder av gangen. 

Det er straffbart å bryte et besøksforbud.